Over ons

Ludanta: missie en visie
van de specialist in participatie

Kijkduin Den Haag Tygron Game
Kijkduin Den Haag was het eerste gebied wat je met de Tygron Game opnieuw kon herinrichten

De Missie van Ludanta

In de Nederlandse samenleving zijn twee trends waar te nemen. De eerste trend komt vanuit de rijksoverheid en betreft de afbouw van de verzorgingsstaat. Daarmee voert zij een beleid om taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan lagere overheden en burgers. Nieuwe wetgeving stuurt hierbij op de verantwoordelijkheid voor de eigen sociale behoeften. Er wordt van de samenleving gevraagd om meer regie en initiatief te nemen als het om haar directe leefomgeving gaat. Dat geldt zeker op het gebied van de werk (participatiewet), zorg (WMO en Jeugdzorg) en vooral ook met de omgevingswet. Achterliggend doel is het betaalbaar houden van ons sociale systeem. 

De andere trend vindt al plaats binnen de samenleving, waarbij burgers steeds vaker met informatie worden overladen. Ook daar wordt de burger geconfronteerd met haar eigen gedrag en eigen verantwoordelijkheid. 

Deze trends komen steeds dichter bij elkaar. Participatie en integraliteit lijken voor burgers en lagere overheden de sleutelwoorden. Gezamenlijk vormen zij het scharnierpunt waaromheen de hele transitie zal gaan draaien. Door deze nieuwe informatiegolf ontstaat een situatie, waarbij lagere overheden samen met haar inwoners deze verantwoordelijkheid kunnen oppakken.

Voor Ludanta speelt technologie daarin een voorname rol en daarmee ook de inzet en het gebruik van open (publieke) data.  De meeste mensen zijn tegenwoordig gewend geraakt aan het feit dat zij zelf kunnen bepalen wat, wanneer en hoe zij producten en diensten afnemen. 

Daarbij vinden steeds meer mensen, dat zij het recht hebben om hun mening te geven op de onderwerpen, die zij van belang vinden. De hele wereld kan daarop reageren door het te onderschrijven of te verwerpen. 

Wij zien een toekomst waarbij lagere overheden daar steeds meer gebruiken van moeten gaan maken, niet alleen vanwege de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat, maar vooral omdat de samenleving dit eist. Wij spelen in op deze trends door de inzet van technologie om participatie en integraliteit in het publiek maatschappelijk domein te bevorderen.

De Visie van Ludanta

Ons doel is het bevorderen van participatie met behulp van innovatieve technologische toepassingen. 

Hiermee spelen we in op waarneembare en verwachte trends in de samenleving, waarbij de technologische mogelijkheden participatie en integraliteit bevorderen in het publiek maatschappelijk domein.  

Het is niet meer vanzelfsprekend, dat de overheid alles voor ons regelt. Wat ze wel doet, is een andere samenleving organiseren door haar taken en verantwoordelijkheden af te bouwen en te decentraliseren. Voor een effectieve en efficiënte decentralisatie is het een vereiste dat alle betrokkenen en belanghebbenden beschikken over actuele relevante informatie. 

In feite betekent dit nieuwe informatiestromen en nieuwe informatiebehoeften. Deze informatiestromen moeten op zo een wijze bij elkaar worden gebracht, dat zij voldoen aan een aantal basisvoorwaarden namelijk, intuïtief, selectief, uitputtend, bruikbaar, begrijpelijk en juridisch afdwingbaar (bestendig).

Dit  bereikt Ludanta door de data te analyseren en te ordenen rond toepassingsmogelijkheden. Deze principes zullen niet alleen werken in het fysieke domein, maar ook in het sociale domein. Dit is ons antwoord op de complexe transparante samenleving waarin we nu leven. Iedereen is bijna permanent op de hoogte van situaties, maar beschikt nog niet over de daarop toegesneden informatie. 

Onze visie is om de geanalyseerde data om te zetten in informatie volgens wettelijke voorwaarden en richtlijnen.  De informatie die dan beschikbaar is, kan worden ingezet bij ontwikkelingen, participatie en/of controle. 

Dat kan alleen als de informatiebronnen betrouwbaar en open zijn, de data permanent wordt beheerd en de data een hoge mate van bestendigheid heeft. De integrale oplossing van complexe problemen kan alleen worden bereikt, door data om te zetten naar relevante informatie, zodat een eerlijke en objectieve afweging kan plaatsvinden. 

In onze visie slaat integraliteit op het wegen van alle belangen op basis van betrouwbare informatie dat op een gelijkwaardig en objectieve is aangeboden. Dit zal zowel de overheid als de inwoners helpen bij het anders inrichten van onze samenleving. 

Benieuwd naar wat Ludanta voor u kan betekenen?