Impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gemeenten

De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal na 2021 zorgen voor een hele andere dynamiek. Op 1 januari 2021 treedt namelijk de Omgevingswet in werking, nadat de wet in maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen.

De Omgevingswet heeft namelijk het doel om:

1. Een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden.
2. Een doelmatiger gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving.
3. Het realiseren van maatschappelijke functies in de fysieke leefomgeving.

Verbeterdoelstellingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet

De volgende verbeterdoelstellingen zijn door de gemeenten geformuleerd:

  • Het vergroten van de participatie van inwoners, ondernemers en lokale belanghebbenden.
  • Snellere doorlooptijden.
  • Het vergroten van de transparantie en inzicht in processen en procedures.
  • Meer integrale samenwerking en besluitvorming.

Gevolgen voor ambtenaren

De Omgevingswet gaat namelijk een grote impact hebben op de ambtelijke organisatie en de medewerkers van de gemeente. Dit geldt met name voor ambtenaren, die te maken hebben met bijvoorbeeld planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De meeste gemeenten verwachten, dat ambtenaren nieuwe kwaliteiten en competenties nodig zullen hebben. Om vanuit een inwoner, ondernemer of belanghebbende te kijken, moet een ambtenaar dat wel willen en kunnen.

De bestaande werkwijze wordt anders, want oplossingen moeten samen met inwoners en ondernemers worden bedacht. Dit vraagt om andere communicatieve vaardigheden en bereidheid tot samenwerken op basis van vertrouwen. Je  vergroot daarmee de flexibiliteit.  De betreffende ambtenaren zullen meer moeten loslaten en bereid zijn tot co-creatie van oplossingen.

Deze aanpassing heeft tijd nodig en daarom is het verstandig, dat gemeenten nu al aan de slag gaan. Gemeenten moeten fors gaan investeren in haar medewerkers om een succesvolle verandering in mentaliteit, houding en gedrag voor elkaar te krijgen

Serious Gaming en de Omgevingswet

Ludanta maakt gebruik van een serious game, die u kan ondersteunen bij het organiseren van participatie in de geest van de nieuwe Omgevingswet. In een 3D game kunnen belanghebbenden bijvoorbeeld individueel of samen een bepaald gebied herinrichten en ontwerpen.

Wat is het nut van Serious Gaming?

Het spelen van spelletjes is niet alleen leuk, het is ook leerzaam. Een serious game kan leren leuk, uitdagend en motiverend maken. De term serious game gebruikt men voor spellen, die andere doelen nastreven dan alleen vermaak. Het gaat om spellen, die als doel hebben om het leereffect te vergroten en een gedragsverandering te creëren. Een ander doel is om de samenwerking te versterken. Het belangrijkste van een serious game is, om ervoor te zorgen dat concrete uitdagingen, handelingen en het van elkaar leren worden verbonden.

Een serious game plaatst spelers in een virtuele lerende wereld, die zij in hun voordeel moeten proberen te veranderen. Leerdoelen worden uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen zij overwinnen door creatieve oplossingen te vinden met de middelen, die zij krijgen aangereikt in het spel. De speler heeft een bepalende rol, dat zich kenmerkt door bijvoorbeeld probleem eigenaarschap, verantwoordelijkheden en de bevoegdheid om in te grijpen.

Nog een groot voordeel van het gebruik van serious gaming is, dat het helpt om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Realistische omstandigheden boots je makkelijker na, waardoor een praktische oefencontext ontstaat, die de spelers voorbereidt op hun professionele praktijk. Hierdoor wordt het spelen van een serious game interessant en verhoogt het de intrinsieke motivatie van de betrokkenen. Met als gevolg, dat de kwaliteit van het leren omhoog gaat. Een serious game is voor een belangrijke mate ook een sociale activiteit. Er wordt namelijk ook geleerd van anderen die fungeren als bijvoorbeeld rolmodel, gesprekspartner of criticus. Wat er in een spel gebeurt na een ingreep biedt de speler een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling, die versterkend of juist corrigerend werkt. Het spelen van een serious game is een confrontatie met de effecten van de eigen ingrepen.

Nieuwsgierig geworden?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft verschillende programma’s opgericht zodat o.a. gemeenten de ruimte krijgen om leerervaringen op te doen. willen jullie weten of een serious game ook voor jullie gemeente van meerwaarde is neem dan contact met mij op via mijn website https://www.ludanta.nl.

Meer lezen over de Omgevingswet & Serious Gaming

Contact opnemen met Lee Vlijter

Lee Vlijter is de eigenaar van Ludanta BV en is gevestigd in Den Haag. Hij helpt gemeenten door heel Nederland, van Groningen tot en met Maastricht met de invoering van de Omgevingswet. Hij is een ervaren participatie specialist. Al vanaf het begin, dat er sprake was van een nieuwe Omgevingswet heeft Lee zich verdiept in de Omgevingswet. Een Omgevingswet waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Een betere participatie van burgers op dit gebied kan met serious gaming beter vorm worden gegeven. Heeft u een vraag? Of wilt u een presentatie van wat ik voor u kan doen? Surf naar Mijn Contactpagina en bel of mail mij.

Recommended Posts