Integraal werken in de geest van De Omgevingswet

Veel werk aan de winkel bij de invoering van De Omgevingswet

De invoering van De Omgevingswet spoort ambtenaren en bestuurders aan om meer werk te maken van het integraal werken. Lagere overheden worden hier namelijk toe gedwongen door de invoering van De Omgevingswet. Dit is de uitkomst van een enquête. Deze is gehouden onder 300 publieke professionals, die zich bezig houden met de invoering van De Omgevingswet. Een van de conclusies is, dat om de invoering van De Omgevingswet soepel te laten verlopen moet er veel gebeuren aan bijvoorbeeld de werkcultuur, de organisatiestructuur, het kennisniveau en het integraal werken.

Wat is integraal werken?

Integraal werken gaat over vier kernbegrippen: Samenwerken, Samenhang, Afstemming en Gemeenschappelijkheid. Integraal leren werken doe je niet vanuit een boekje. Je leert het juist door het vooral te doen en te leren van de opgedane ervaringen. Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ ondersteunt pilots, die het integraal leren werken oefenen bij lagere overheden. Dit is onder gebracht bij het onderwerp ‘Anders Werken’ waarin aandacht is voor bijvoorbeeld bestuurlijke afwegingsruimte, participatie en regionale samenwerking.

Leren in een veilige omgeving

Traditionele trainingsvormen zorgen ervoor, dat de trainer of docent zelf de link moet leggen tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. De studenten of leerlingen hebben meestal een passieve rol. Op deze wijze verwerken zij vooral veel informatie op een inactieve wijze. Dit zorgt ervoor, dat het leerrendement tijdens bijvoorbeeld een cursus of training relatief laag blijft.

In serious gaming staat de ervaring centraal

Met een serious game moet de leerling direct aan de slag. De leerling moet bijvoorbeeld zoeken, uitproberen en direct ondervinden wat de consequenties zijn voor de gemaakte keuzes. Doordat in serious games de ervaring centraal staat, gaat het leerrendement omhoog.

Wat is serious gaming?

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Met een serious game doe je persoonlijke ervaringen op. Deze ervaringen dragen bij aan het bewerkstelligen van gedragsverandering.

Serieus gaming heeft vele voordelen

Serious games gebruik je niet alleen om vooraf beschreven gedragsverandering te stimuleren. Je kan het ook gebruiken om op een slimme intuïtieve manier ingewikkelde dilemma’s te verkennen en te ontdekken. Serious games maken het mogelijk om complexe situaties hanteerbaar te maken. In het sociaal maatschappelijk werkveld is er namelijk geen ondubbelzinnig goed of fout. Daardoor worden sociaal maatschappelijke vraagstukken vaak hanteerbaar gemaakt in ingewikkelde modellen. Vat deze computermodellen samen in een speelbare simulatie en deze vraagstukken gaan veel meer leven voor de speler.

Serious games en de praktijk 

Om het verschil tussen een serious game en de dagelijkse praktijk zo eenvoudig mogelijk te maken is het voor de hand liggend om de professionele realiteit zo precies mogelijk na te bootsen. Als je games gebruikt voor simulaties van veiligheid, dan is dat wel van groot belang om exact de werkelijkheid na te bootsen. Dit hoeft niet de regel te zijn. In sommige gevallen is dat juist niet wenselijk. Het is juist de kunst om medewerkers simulaties vanuit de eigen organisatie te laten spelen, zonder dat het daadwerkelijk zo voelt. Een serious game is relevant op het moment, dat het door de organisatie en de medewerkers als zinvol en herkenbaar wordt ervaren. Als je namelijk geen perfecte nabootsing nastreeft, dan gaan mensen ook niet op zoek naar fouten in de simulatie van hun werkelijkheid. 

Nieuwsgierig geworden?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft verschillende programma’s opgericht zodat bijvoorbeeld gemeenten de ruimte krijgen om leerervaringen op te doen. Nieuwsgierig of een serious game ook van meerwaarde is voor jullie gemeente? Neem dan contact met mij op via mijn website https://www.ludanta.nl

Meer lezen over de Omgevingswet & Serious Gaming

Contact opnemen met Lee Vlijter

Lee Vlijter is de eigenaar van Ludanta BV en is gevestigd in Den Haag. Hij helpt gemeenten door heel Nederland, van Groningen tot en met Maastricht met de invoering van de Omgevingswet. Hij is een ervaren participatie specialist. Al vanaf het begin, dat er sprake was van een nieuwe Omgevingswet heeft Lee zich verdiept in de Omgevingswet. Een Omgevingswet waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Een betere participatie van burgers op dit gebied kan met serious gaming beter vorm worden gegeven. Heeft u een vraag? Of wilt u een presentatie van wat ik voor u kan doen? Surf naar Mijn Contactpagina en bel of mail mij.

Serious Game Omgevingswet 2: verder verbeterd

Serious Game Omgevingswet 2 is nu nog realistischer met meer mogelijkheden. Na het grote succes van de Serious Game 1 kan je nu de verbeterde versie van het spel spelen. Iedereen kan zich vanaf nu met een team of individueel inschrijven voor deze vervolg game.

Continue reading

Serious Game Omgevingswet ateliersessie 19 juni 2018

Integraal Werken in de Omgevingswet door middel van serious gaming

Tijdens de ateliersessie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op 19 juni 2018 te Zeist werd een sessie gegeven over Serious Game Omgevingwet. Truus Vernhout, adviseur innovatie bij VNG Realisatie, introduceerde de sprekers Hans Wisse van gemeente Den Haag en Lee Vlijter van Ludanta. In deze sessie lieten zij de deelnemers kennismaken met de Serious Game Omgevingswet. Dit is een digitaal 3D spel, waarbij het opdoen van ervaring met integraal samenwerken in het kader van de Omgevingswet hoog in het vaandel staat.

Game 1 en game 2

1e game:

 • Digitale informatievoorziening.
 • Participatie en communicatie.
 • Budget ‘uitgeschakeld’ om dat in eerste instantie geen belemmering te laten zijn bij het besluiten durven nemen.

2e vervolg game:

 • De bewoner is als stakeholder toegevoegd. Burgerparticipatie is belangrijk in de Omgevingswet.
 • Haags beleid en groter gebied à kruispunt verkeersbelasting met bijvoorbeeld het bijbouwen van virtuele rijstroken.
 • Interactief en ook een monitor tool. Dit gaan ze testen in de Binckhorst in Den Haag.
 • Een natuurgebied: wat doet dit met de stikstof, zuurstof, etc. in een gebied?
 • What if? Een stapje terug om te kijken hoe het gaat. In de game krijgen ze drie pauzes. Hoe vaak ze feedback geven aan elkaar en wat ze doen mogen spelers tijdens de game zelf beslissen.
 • Budget speelt nu ook een rol.

Doelen Serious Game

 • Het gemeenschappelijke doel weegt zwaarder, dan je eigen doel. Het is belangrijk om er samen achter te komen, hoe je het doel gaat benaderen.
 • Integraal samenwerken is belangrijk. Door het spelen met de Game is het primaire besef, dat samenwerken van belang is.
 • Kennismaking met de effecten en mogelijkheden van dynamisch 3D.

Demo van de Serious Game

Na een korte uitleg van de game gaven Hans & Lee een demo van de game. Het speelgebied is Kijkduin, maar kan elk gewenst gebied zijn door een willekeurig adres in te typen in de Tygron Engine. Als het adres is ingevuld wordt er een connectie gemaakt met bijna alle landelijke open databronnen, om van daar uit een 3D kaart te maken. De data van de gemeente zelf is vaak rijker, dan wat landelijk beschikbaar is. Deze informatie kan desgewenst verrijkt worden met data van de gemeente.

Functionaliteiten & mogelijkheden van de Serious Game

 • Weergave: origineel of gepland
 • Verschillende perspectieven:
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Participatie
 • Economie
 • Natuur & milieu

Deelnemers van het spel worden in groepen ingedeeld met elk een eigen aandachtsgebied of rol. Bij voorkeur een ander gebied, dan waar ze in werkelijkheid werkzaam zijn. Zo voorkom je, dat ze niet los komen van de realiteit en zich onvoldoende kunnen inleven in de virtuele realiteit.

Gedurende de game komen nieuwe inzichten aan het licht. Het is belangrijk om daar met z’n allen op te kunnen anticiperen. Is bijvoorbeeld ‘groen’ goed, dan zorgen we dat aangepaste veranderingen vastgelegd blijven.

Per rol kunnen er andere maatregelen worden genomen. Elke groep heeft de bevoegdheid om aanpassingen door te voeren, die betrekking hebben op het eigen werkterrein. Als je iets verandert in de omgeving. Je sloopt bijvoorbeeld een gebouw, dan geeft de game aan wat dit moet jouw indicatoren en doelstellingen doet. Elke groep krijgt de voor hen relevante feedback, als zij zelf of een andere groep aanpassingen doorvoert.

Samenwerken is cruciaal

Je ziet dus niet, wat het voor de andere groepen betekent. Indien een groep wil weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde aanpassing voor de andere groepen, zal die groep daar bij de betreffende groepen om moeten vragen. Dus voor een totaalbeeld van de gevolgen, moeten ze elkaar inzicht geven. Dit is een belangrijk doel van de game en daarom is een assertieve houding gewenst. Je hebt bijvoorbeeld een parkeergarage gebouwd. Maar hoe past dat in de algehele visie van een gebied? Als dat betekent dat het aantal auto’s sterk toeneemt kan het zomaar zijn, dat je voor dit gebied niet meer aan de milieu eisen voldoet door een te grote uitstoot van Co2, stikstof etc..  Hoe meer doelen je niet haalt, hoe slechter je score in de game. Als je bepaalde doelen niet meer kunt realiseren, dan moet je bij elkaar komen voor evenwicht.

Vragen van de deelnemers over de game

In hoeverre speelt kennis of het ontbreken van kennis een rol tijdens het spelen van deze game?

Het is juist positief, als je het niet of zo min mogelijk hebt. Neem daarom een andere  rol of functie aan dan in werkelijkheid.

Hoe zit het met de digivaardigheid?

De game spelen gaat verder dan alleen achter het scherm zitten. Je merkt, dat men elkaar helpt met de digitale interactie.

Krijg je niet bij elk spel c.q. vraagstuk dezelfde oplossingen?

Nee. Iedere groep krijgt hetzelfde uitgangspunt, maar ze komen niet met dezelfde oplossingen of zelfde manier van werken. Dat is voor elke groep weer verschillend. Dit is ook een leerdoel van de game: dat er niet één oplossing is, maar dat er meerdere mogelijkheden zijn om dezelfde doelen te bereiken.

Komt deze game beschikbaar in het DSO?

Vooralsnog wordt deze game niet gekoppeld met DSO. Hoe de informatie in de engine komt is nog een puzzel. DSO ondersteunt daar waar nodig.

Kan het worden ingebouwd in een ander platform?

Ja, dat is mogelijk, want de engine is heel flexibel. Maar het is meer een participatiemiddel. Er is vaak wel draagvlak voor een gebouw, maar als je mensen er niet bij betrekt, dan schiet je je doel voorbij. Het is belangrijk om met elkaar gelijkwaardig in gesprek te gaan. De beschikking hebben over actuele data is belangrijk, maar de eerste stap is om met elkaar aan tafel te zitten.

Is de game in te zetten voor het maken van een hecht team om een omgevingsvisie te maken?

Je hebt te maken met een hoger abstractieniveau. Dan moet je al die functies inzetten.

Vraag om over na te denken

Wat zou je zelf moeten ontwikkelen om dit in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen?

Den Haag roept gemeenten op om bij hen op locatie een dagdeel nader kennis te maken met deze vorm van werken. Dan kan beter worden beoordeeld of deze serious game geschikt is voor de eigen organisatie c.q. de eigen vraagstukken.

Meer lezen over de Omgevingswet & Serious Gaming

Contact opnemen met Lee Vlijter

Lee Vlijter is de eigenaar van Ludanta BV en is gevestigd in Den Haag. Hij helpt gemeenten door heel Nederland, van Groningen tot en met Maastricht met de invoering van de Omgevingswet. Hij is een ervaren participatie specialist. Al vanaf het begin, dat er sprake was van een nieuwe Omgevingswet heeft Lee zich verdiept in de Omgevingswet. Een Omgevingswet waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Een betere participatie van burgers op dit gebied kan met serious gaming beter vorm worden gegeven. Heeft u een vraag? Of wilt u een presentatie van wat ik voor u kan doen? Surf naar Mijn Contactpagina en bel of mail mij.