Over ons

Biografie Lee Vlijter en de missie en visie van Ludanta

Sociaal maatschappelijke vraagstukken

Lee Vlijter Directeur Eigenaar Ludanta BV specialist in serious gaming (Omgevingswet)

Van jongs af aan heb ik interesse in sociaal maatschappelijke vraagstukken zoals burger - participatie. De samenleving maak je met alle Nederlanders en verandert voortdurend. Door een toenemende participatie van burgers in het sociale domein blijven vele sociale initiatieven zonder financiële steun van de overheid overeind en draaiende. Deze snelle duidelijk waarneembare veranderingen boeien mij zeer.

De laatste jaren spreken we steeds meer van een participatiesamenleving, waarin de overheid steeds meer taken aan de burger overlaat. In eerste instantie doet de overheid dit vanwege financiële motieven, maar het kan ook veel goeds opleveren. Een samenleving waarin men meer naar elkaar omkijkt, elkaar helpt en waarin de zwakkeren ondersteund worden, is een samenleving die ik wens voor mijn kinderen. Lees meer over mijn drijfveren, kennis, ervaring en wat ik voor u kan betekenen.

Missie

Wij geloven in een maatschappij, waarin iedereen actief meedoet. Een participatiemaatschappij waarin de stem van de burger belangrijk is. Wij willen organisaties en hun doelgroep dichter bij elkaar brengen en ervoor zorgen, dat ze een zelfde informatiepositie hebben.

Door betere samenwerking kunnen maatschappelijke vraagstukken met een oplossingsgerichte aanpak sneller worden aangepakt. De burgers en klanten een stem geven, kan voor een stevige verbetering zorgen.

Onze dienstverlening bevordert participatie, maakt organisaties doelgerichter en helpt bij het waarborgen van kennis. Ludanta is ervan overtuigd, dat innovatieve toepassingen zoals serious gaming de kloof tussen de overheid en de burger verkleind en de participatie vergroot. 

Visie

De overheid zal steeds meer gaan vragen van de burger. Mensen blijven gezonder en zullen gemiddeld een langer leven hebben. Dit gegeven zal van blijvende invloed zijn op de verzorgingsstaat hoe we die nu kennen. Budgetten blijven onder druk staan en het is niet vanzelfsprekend meer, dat de overheid alles regelt voor de burger.

In de nieuwe Omgevingswet krijgen de burger en andere belanghebbenden meer invloed op het inrichten van de eigen leefomgeving.

Wij zijn er van overtuigd, dat de overheid met behulp van serious gaming lastige onderwerpen eenvoudiger en leuker kan maken. Door de inzet van serious gaming is het makkelijker om elke belanghebbende een stem te geven. Dit resulteert weer in een sneller besluitvormingsproces.

Serious gaming zal steeds meer gemeengoed worden en ondersteunen bij het verduidelijken van lastige vraagstukken zoals het opstellen van een bestemmingsplan of het opzetten van een buurtvisie. Dit zorgt voor lagere kosten en een breder draagvlak onder alle belanghebbenden.

Wij helpen gemeentes en maatschappelijke organisaties op een leuke manier om de stem en mening van allerlei mensen samen te laten komen en op een slimme manier te waarborgen.

Wij volgen de discussie over burgerparticipatie op de voet. Daarnaast houden we de technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van serious gaming goed bij.