Blog: Impact nieuwe omgevingswet voor gemeenten

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking nadat de wet in maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen.

De nieuwe Omgevingswet heeft het doel om:

1. Een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden;
2. Een doelmatiger gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving;
3. Het realiseren van maatschappelijke functies in de fysieke leefomgeving.

Verbeterdoelstellingen

De volgende verbeterdoelstellingen zijn geformuleerd, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor: Het vergroten van de participatie van inwoners, ondernemers en lokale belanghebbenden, snellere doorlooptijden, Het vergroten van de transparantie en inzicht in processen en procedures en meer integrale samenwerking en besluitvorming.

Gevolgen voor ambtenaren

De Nieuwe Omgevingswet gaat een grote impact hebben op de ambtelijke organisatie en de medewerkers van de gemeente. Dit geldt met name voor ambtenaren, die te maken hebben met planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De meeste gemeenten verwachten, dat ambtenaren nieuwe kwaliteiten en competenties nodig zullen hebben. Om vanuit een inwoner, ondernemer of belanghebbende te kijken, moet een ambtenaar dat wel willen en kunnen.

De bestaande huidige werkwijze wordt anders, want oplossingen moeten samen met inwoners en ondernemers worden bedacht. Dit vraagt om andere communicatieve vaardigheden en bereidheid tot samenwerken op basis van vertrouwen. De flexibiliteit zal groter worden. De betreffende ambtenaren zullen meer moeten loslaten en bereid zijn tot co-creatie van oplossingen.

Deze aanpassing heeft tijd nodig en daarom is het verstandig, dat gemeenten nu al aan de slag gaan. Gemeenten moeten fors gaan investeren in haar medewerkers om een succesvolle verandering in mentaliteit, houding en gedrag voor elkaar te krijgen

Serious Gaming en de nieuwe Omgevingswet

Ludanta maakt gebruik van een serious game, die u kan ondersteunen bij het organiseren van participatie in de geest van de nieuwe Omgevingswet. In een 3D game kunnen belanghebbenden individueel of samen een bepaald gebied herinrichten en ontwerpen.

Wat is het nut van Serious Gaming?

Het spelen van spelletjes is niet alleen leuk, het kan ook leerzaam zijn. Een serious game kan leren leuk, uitdagend en motiverend maken. De term serious game gebruikt men voor spellen, die andere doelen nastreven dan alleen vermaak. Het gaat om spellen die als doel hebben om het leereffect te vergroten, gedragsverandering te creëren of om de samenwerking te versterken. Het belangrijkste van een serious game is om ervoor te zorgen dat concrete uitdagingen, handelingen en het van elkaar leren worden verbonden.

Een serious game plaatst spelers in een virtuele lerende wereld, die zij in hun voordeel moeten proberen te veranderen. Leerdoelen worden uitdagingen, die zij moeten overwinnen door creatieve oplossingen te vinden met de middelen die zij krijgen aangereikt in het spel. De speler heeft een bepalende rol, dat zich kenmerkt door probleemeigenaarschap, verantwoordelijkheden en de bevoegdheid om in te grijpen.

Nog een groot voordeel van het gebruik van serious gaming is, dat het helpt om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Realistische omstandigheden worden nagebootst, waardoor een praktische oefencontext ontstaat, die de spelers voorbereidt op hun professionele praktijk. Hierdoor wordt het spelen van een serious game interessant en verhoogt het de intrinsieke motivatie van de betrokkenen, waardoor de kwaliteit van het leren wordt verbeterd. Een serious game is voor een belangrijke mate ook een sociale activiteit, want er wordt ook geleerd van anderen die fungeren als rolmodel, gesprekspartner of criticus. Wat er in een spel gebeurt na een ingreep biedt de speler een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling, die versterkend of juist corrigerend werkt. Het spelen van een serious game is een confrontatie met de effecten van de eigen ingrepen.

Nieuwsgierig geworden? 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft verschillende programma’s opgericht zodat o.a. gemeenten de ruimte krijgen om leerervaringen op te doen. willen jullie weten of een serious game ook voor jullie gemeente van meerwaarde is neem dan contact met mij op via mijn website http://www.ludanta.nl.

Auteur: Lee Vlijter; Geschreven op 9 februari 2017

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *